Ski Koprivki YAVOROVO

Ski Koprivki Fish & Chips храна в Yavrovo

Ski Koprivki

Правила, забрани и общи условия за ползване на плац за начинаещи “Копривките”

Правила за безопасно поведение на туристите, ползващи ски или сноуборд Правила за поведение на туристите, ползващи услугите на ски зона „Копривките“. Правилата се отнасят за всички потребители, ползващи ски или сноуборд.и придружителите им. Всеки ползвател трябва да е запознат с тях и да ги спазва.

1. Съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението. Да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти. Да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат.

2. Намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, при наличието на начинаещи.

3. Бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват. Това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.)

4. Спазват следните правила на движение по пистата:

а) движещите се отпред лица са с предимство. Движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние.

б) при изпреварване, изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния. Изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания. Това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти.

в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля.

След спиране, повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване.

г) след падане пистата се освобождава възможно най-бързо.

д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно.

е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата.

5. Се съобразяват с всички знаци и маркировки и ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения.

6. Дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин не възпрепятстват техния път.

7. При злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба.

Забрани

В зоната с ограничен достъп – плац за начинаещи „Копривките“ е ЗАБРАНЕНО:

- преотстъпването, препроджабата или замяната на картите за достъп до плац и съоръжения.

- ползването им не по предназначение;

- движение на ППС и моторни шейни, с изключение на специализирани машини за обработване и при оказване на медицинска помощ и спасявания;

- паленето на открит огън;

- самоуправството на ски пистите и при съоръженията;

- умишлено повреждане на повърхността на ски пистите;

- създаване на паника или умишлено подвеждане на останалите посетители, което може да доведе до инциденти с хора.

До територията на ски зоната НЕ СЕ ДОПУСКАТ:

- хора без карти за достъп за плац и влекове - хора с опасна за околните и необезопасена екипировка;

- хора с неадекватно поведение поради заболявания, въздействие на упойващи и опияняващи средства и лица с агресивно поведение;

- свободно движещи се домашни любимци;

- хора с оръжие и други общоопасни средства.

- поради съображения за сигурност Ски Коприжки си запазва правато да ограничи достъпа на клиенти при надвишаване на капацитета на пистата.

- при туристи, застрашаващи здравето и безопастността на околните, ски „Копривки“ си запазва правото на отнемане на карта-достъп „плац“ след предупреждение без възстановяване на стойността й.

Служителите на ски „Копривките“ и на ПланинскаСпасителнаСлужба осъществяват контрол за спазването на установения ред и са длъжни:

1.1. Да извършват цялостен контрол върху спазването на установения ред по ски пистите и обслужващите ги съоръжения в ски зоните, както от ползвателите на услугите на територията на ски центровете, така и от обслужващия персонал на същата територия.

1.2. Да следят за спазването на правилата за ползване на ски-пистите и обслужващите ги влекове

1.3. Да следят за недопускане на ползването на ски-пистите и обслужващите ги влекове в ски зоните от лица с неадекватно поведение, във видимо нетрезво състояние и/или под влияние на упойващи вещества.

1.4. Да следят за недопускане на ползването на ски-пистите и обслужващите съоръжения в ски зоните от лица по начин нарушаващ задължителните правила за безопасно поведение и/или застрашаващ, както собственото им здраве и безопасност, така и здравето и безопасността на останалите туристи в ски зоните.

1.5. Да осъществяват контролни проверки на случаен принцип за редовността на използваната влек и плац карта.

1.6. Да следят за недопускане на нерегламентирано движение на хора, моторни шейни, АТВ машини и велосипеди по ски-пистите в ски зоните.

1.7. Да следят за недопускане на нерегламентирано обучение в снежни спортове от страна на лица, които не притежават съответното валидно право за това.

1.8. Да преценяват условията за практикуване на снежни спортове в рамките на работния ден и да подават информация за предприемане на мерки по затваряне на писти или на участъци от тях.

1.9. При наличие на опасност да сигнализират и да дават задължителни указания за поведение на скиорите в такава ситуация.

1.10. Да оказват помощ на пострадал, като обезопасяват мястото на инцидента и изчакват пристигането на медицински лица или спасителен екип.

1.11. При изпълнение на служебните си задължения служителите и ПСС имат право да отправят предупреждение към лицата, които не спазват правилата, установени в настоящите Общи условия.

2. При констатиране на нарушения, служителите и ПСС:

2.1. Отнемат и анулират незабавно нередовните влек и/или карти, открити при проверки, както и влек картите на нарушителите на настоящите общи условия и установените с тях правила.

2.2. Ограничават ползването на ски зоните от туристи, които не изпълняват тези общи условия, или не спазват инструкциите, давани от персонала, или с действията си застрашават обществената сигурност и нарушават обществения ред.

3. Всеки ползвател на услуги на територията на ски-зонa “Копривките” е длъжен да оказва съдействие при извършване на проверка от служителите и ПСС.